مصاحبه با تلویزیون کانال یک

قسمت اولقسمت دوم

دعوت به برنامه صدای مردم در تلویزیون کانال یک و پرداختن به موضوع مقاله اخیرم در مورد تفاهمنامه احزاب قومی وهمچنین گریزی بر مبحث ملیت سازی و فدرالیسم - 2 سپتامبر 2012
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر