روز اول مهـــــــــــر در ایـــــــــران...
عجــــــب حدیثــــــی شده است این اول مهر در ایران...

دانشــــــــــــجویان در بنـــــــــــــد....

دانش آموزان در راه مدرسه بی حضــــور پدر و مادر در بند....

معلمی که به جای کلاس درس ، در سلول زندان قدم می زند...

 دانش آموزانی که امسال مدرسه شان را در زمین لرزه از دست داده اند.....

و دانش آموزی که پدرش در تبعیـــــدی ناخواستـــــه ، حســــرت دیدنِ نوشتنِ مشـــــــق شب فرزنــــــدش را دارد......

عجــــــــــــــــــب روزگــــــــــــــــــــــــــــاری است....

یعنـــــــــی این هـــــــــم می گـــــــــــــــــــذرد؟!....

1/7/1391
همایون نادری فر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر