تا ساعاتی دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی ، وارد مرحله ای جدید و عملیاتی خواهد شد .

این مهم رابه تک تک دوستان و هم میهنانم شادباش می گویم .

در کنار هم خواهیم بود تا آزادی ایران عزیزمان.....

پاینده ایران یکپارچه و ملت یگانه ایران


www.farakhanmeli.org
سایت رسمی جهت امضای منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی


https://www.facebook.com/ShorayeMeliIran
فیس بوک رسمی کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر