محکومیت حرکت زشت مزدوران جمهوری اسلامی در حمله به سفارت انگلیسدبیرخانه جنبش آذربایجان در عکس العمل به اتفاقات روی داده، ضمن محکوم کردن حمله و تسخیر سفارت دولت انگلستان در تهران توسط مزدوران جمهوری اسلامی ، مردم ایران و بخصوص دانشجویان را که در این حرکت از نام آنان سوء استفاده شده است ،به عکس العمل هوشیارانه در دفاع ازموجودیت و نام خود فرا خواند و از دولت مردان انگلیس و همچنین جامعه بین الملل خواست ،این حرکت زشت را از طرف مردم ایران تلقی نکرده و در تصمیمات خود برای عکس العمل به این تجاوز آشکار به حریم ملی کشور انگلستان،مردم ایران و کشور عزیز ما را هدف تصمیمات خود قرار ندهند و بدانند که تنها جمهوری اسلامی و ایادی مزدورش در این حرکت زشت دست داشته اند

همایون نادری فر
معاون هیات اجرایی جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر