معضـلی به نـام : سیــاسـی کــاران کـــم ســواد و پــر مدعـــا ...
یکـی از نقصـهای سیـاسـی کاران کم سواد و پر مـدعـا ایــن روزهـا مــی دانــید چیســت ؟

نصـــفه نیــــمه مي شنــــوند
يــک چهــارم مــی فهمـــــــند !
اصـــلا فكــــــــر نمــی كنـــند
و دو بــرابــر واكنـــش نشـــــان مــــی دهــــــند ....!

امروز 5/3/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر