جنبش سبز برانداز زنده است ... پیش بسوی انقلاب سبزدر روزهای پر التهاب خرداد 88 ، پس از سالها سکوت و بی عملی ، قدرت خود را به رخ حاکمان زر و زور نشان دادیم و دیکتاتور را به گریه واداشتیم
.

جنبش سبز در اصل ماهیتی براندازانه دارد و اصلاح طلبان در طول 5 سال گذشته تلاش کردند که آن را به تملک خود درآورند و از آن بعنوان حرکتی اصلاحی برای تلطیف چهره خشن نظام ،سو استفاده کنند .

همه کسانی که در جریان خیزش و حرکتهای خیابانی بخصوص در تهران بودند ،شاهد شعارها و حرکات ساختار شکنانه از سوی اکثریت حاضرین بودند و این حرکت در صورت تداوم ،می رفت که نظام را با بزرگترین چالش حیات در طول 30 سال گذشته روبرو سازد .

متاسفانه عملکرد مصلحت اندیشانه محصورین ،بخصوص آقای موسوی در آن مقطع باعث شد که جنبش به دست اصلاح طلبان حکومتی بیافتد و جنبش اعتراضی که رنگ سبز براندازی به خود گرفته بود ،از مسیر خود منحرف و در نهایت در نطفه خفه شود .

و در این راه نیز گروهی از اپوزیسیون سطحی نگر خارج از کشور نیز ،ندانسته آب در آسیاب ،اصلاح طلبان ریختند و به مخالفت خود با جنبش سبز ،به خاطر شروع آن به خاطر حضور آقای موسوی بعنوان یکی از حاضرین در دایره حکومت و حتی به خاطر رنگ سبز که بعنوان نماد اسلامی نیز استفاده می گردد ،پرداختند ؛ غافل از اینکه رنگ سبز جنبش ،می توانست نماد سبز گرفته شده از پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان میهنمان باشد و از آن شادابی در مبارزات آزادیخواهانه بصورت نافرمانی مدنی و بدور از خشونت ،به مشام برسد ! حتی استفاده شاهزاده رضا پهلوی بعنوان مهمترین رهبر اپوزیسیون در خارج از کشور، از رنگ سبز بعنوان دستبند و پیراهن و کراوات نیز در آن روزها ،نتوانست برخی افراد به ظاهراپوزیسیون و طرفدار ایشان را مجاب به همراهی با این حرکت کند !

امروز با توجه به گفتارهای اخیرآقای موسوی درمخالفت از سو استفاده های اصلاح طلبان از نام ایشان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اظهار نا امیدی از هاشمی و خاتمی و روحانی و نیز شواهد قوی موجود در مورد احتمال گذر ایشان از نظام ؛ شایسته است که مبارزین در راستای سرنگونی نظام فاسد ،بار دیگر در جهت بدست گرفتن پرچم سبز "انقلاب سبز" تلاش کرده و این جنبش به انحراف کشیده شده توسط اصلاح طلبان با رهبریت مثلث تزویر و فریب ( هاشمی ،خاتمی ، روحانی )را به مسیر اصلی خود باز گردانند .

پاینده ایران و ایرانی آگاه
همایون نادری فر
 1 خرداد 1393 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر