هــــر دو سوختــــند ،این کجـــــــا و آن کجـــــــا
او برای اعتراض به تجاوز و خشونت نسبت به شهروندش به خیابان می آید...
و تو جهت عزاداری و شیون برای کسی که شهروندانت را مورد تجاوز قرار داد!

او توهین و تجاوز به دختری را در جامعه خود بر نمی تابد....
و تو هنوز به دنبال تعصبات قومی و مذهبی هستی در حالی که دختر شهرت را می ... و می کشند!

و هر دو در یک چیز مشترک بودید :

سوزاندن دخترکان شهر!!

شما و آنها هر دو پیکر دختر تجاوز شده را سوزاندید...
آنها برای احترام و شما برای مخفی کردن وحشیگری تان

تو و تو های دیگر ، برایم معنی انسانیت را نمی دهید . فکر بیشه و جنگلی برای خود باشید !

همایون نادری فر
3/1/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر