فــــروپاشــــــی اجتـــــــماعــی،ارمغـــان نظــــام دیکتـــــاتــوریحکــــــومـــــت دیکتــــــاتوری در آخــــــریـــــن مراحـــــــل حیـــــــات سیــــاسی خـــــود دوره ای از فـــــــروپاشی اقتصـــــــادی و اجتمـــــــاعی را طی خواهــــــــد کـــــــــرد که به نظــــــر می رسد مرحـــــــله فروپاشـــــی اجتمــــــاعی به مراتـــــب فاجعــــــه بار تــــر از مراحــــــل دیگــــــر باشـــــــــد !

بــــــه ســـــیر صعــــــــودی آمــــــار اعتــــــیاد، طـــــــلاق، فحشــــــــا، خشــــــونت خانـــــــوادگــــــی، خشــــــونت اجتــــــماعــــــی ، خــــــودکشــــــی، جــــــــــرم و جنــــــایت توجــــــــــه کنـــــــــید.

ایرانــــــی ، بـــــه هـــــــوش بـــــــاش.....

9/1/2012

۱ نظر:

  1. دیکتاتور تنها با خیانت حیاتش را ادامه میدهد.
    آقای خامنه ای با دادن سهم خزر ایران به روسیه در مقابل غنی سازی ، سازمان دادن اطلاعات به روش روسی ، سازمان دادن سپاه و بسیج به روش روسی و البته به علت رابطه ایشان با سرویس ها امنیتی روسیه که بخاطر تحصیل وی در دانشگاه پاتریس لومومبا هست موجب ساختن امپراتوری ترور خود شده. در این میان آقای رفسنجانی که بدنبال پول سازی بود علی خامنه ای را در مسند قدرت قرار داد چون به خیال خود از وی احمق تر کسی نیست و از طرفی اروپائیان که بعد از شکست شاه به خاطر پول های باد آورده نفتی ایران سرمست بودند با این گروه معاملات بسیار گسترده ای کردند که نتیجه اش همینی میشود که امروز می بینیم. اگر ایالات متحده نبود این پنجره امید که امروز برای مردم ایران باز شده هرگز هویدا نمی شد. امروز زمان پرسش از این فرد است که با چه توجیهی این خیانت را به مردم ایران انجام داده است؟ امروز پاسخگویی است. اگر پاسخ دریافت نشود بایستی به طرق دیگر با وی رفتار کرد.

    پاسخحذف