با عاشــــــــورای شـــــما غریــــــــبه ام !"عاشــــــــــورای مــــن آن روزی اســــــت کــــــــه    ...
مادری  توســــــط ماشـــــــین نیـــــــروی انتــــــــظامی زیر گرفــــــــــته شد، 
جوانـــــــی از بالای پل به پایــــــــین انداخـــــــته شد، 
ایرانــــــی که به آتــــش و خــــــون کشــــــــــــیده شد...

عاشــــــــــــورای مــــــــــن آن روزاســـــــــــت!

حسین من نســـــــــــرین ستــــــــــــوده است که هفـــــــــــته هاست خـــــــوراک نــــــــخورده!
کربــــلای من اَهَــــــــــــر و ورزقــــــــان است که اتفاقا اصـــــــلا هم گـــــــــرم نیـــــــــست!
خیالمــــــان راحــــــت، برف دارد بدن زلــــــزله زدگان را به سخـــــــــتی می لــــــــــــرزاند...

خیــــــــمه و خانــــــه ام را آتـــــــش نمی زنـــــم نیازی هم به تعـــــــــزیه نیست ،
 هــــــمه اینــــــها را از قــــــــــبل برایــــــــمان انــــــــــجام داده انـــــــــد!

عاشــــــــورای من روز بر ســــــــر و سیـــــــــــنه زدن نیـــــــــست،
روز شنـــــــیدن درد سیـــــــنه ی دانـــــــــش آموخــــــــته بیــــــکار و دست کشـــــیدن برســـــر کودکِ کار وطــــــــنم است،

با آئــــــــــــین تان غریــــــــــــــبه ام .....

عــــــــــفوم کنـــــــید!!

آیـــــــــــــه های من غـــــــــــــزلِ صـــــــــلح و انســــــــــان دوســــــــتی و شـــــــادی خواهد بود،
 نه جنــــــــــگ و نـــــــــفرت و اشـــــــــک... 

ناســـــــــزایم نگویــــــــــید...

با آیــــــــه هایتان غریبـــــــــــــــه ام!

۱ نظر:

  1. آیـــــــــــــه های من غـــــــــــــزلِ صـــــــــلح و انســــــــــان دوســــــــتی و شـــــــادی خواهد بود،
    نه جنــــــــــگ و نـــــــــفرت و اشـــــــــک...

    پاسخحذف