ما و آیندگان..." آموختـــیم که بگوییم کــــورش، بـــزرگ بود؛ خودمان کوچـــــک ماندیم!

افســــانه ها خواندیم از رشـــــادت رستم و سهراب؛ افسانه سرایی بیش نشــــدیم!

از دلیری بابـــــک خرمدین ها و آریـــــوبرزن ها گفتیم؛ قومیت گرایی را پیـــــــشه خود ساختیم!

تاریخـــــــمان را سرشــــار از غارت و استعــــمار شرق و غرب یافتیم؛ چشم امــــــید به یاری بیگانه دوختیم!

اکنون ما مانـــــــده ایم و تعدادی مقــــــبره و تندیــــس و تاریخی که به آن می بالیم؛

 به راستی آیا آینــــــدگان نیز به ما خواهند بالید؟!!!"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر