نیایش بر سفره هفت سین به هنگامه سال گشتتورا ای اهورامزدا می پرستم ، که قانون اشا را بنیاد نهادی ، آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی ، تمام جهان و همه نعمت ها را نیک آفریدی.
می ستاییم روان یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند.
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و همواره سودرسان هستند.
همان شود که آرزو کردیم. بشود که از اشون ها باشیم. همازور باشیم. همازور کرفه کاران باشیم. دور از وناه و وناهکاران باشیم. هم کرفه بسته کشتیان و نیکان و وهان هفت کشور زمین باشیم.
دیرزیویم ، درست زیویم ، شاد زیویم و تا زیویم به کامه زیویم.
گیتی مان به کامه تن باشد. مینومان به کامه روان باشد.
همازور باشیم. همازور هما اشو باشیم.
ایدون باد .
هموطنم ،
امید به رهایی ، امید به اتحاد و امید به روزی که باز در ایرانی آزاد بر سر سفره ای رنگارنگ از تمام ایده ها و باورها به دور هم جمع شویم.

معانی لغاتی که شاید یاد نگرفته باشیم

اشون : نام ستاره ای است - اینجا یعنی در کارهای نیک درخشان باشیم
همازور : قدرتمند نیکو
کرفه : کار نیک
وناه :
اینجا به معنی سستی و کاهلی
هما اشو : فرد پاک طینت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر