حذف برنامه ریزی شده تاریخ شاهان ایران از کتابهای درسیحذف تاریخ شاهان ایران از کتب درسی مدارس میهن عزیزمان ،برنامه بسیار حساب شده و دقیقی است که جمهوری اسلامی در ادامه پروژه ناآگاه و بی اطلاع نگه داشتن مردم ،انجام می دهد . به راستی این حکومت چه خوب می داند که چگونه باید پایه های پوشالی و خرافی خود را با چنین برنامه هایی سراپا نگه داشته و به حیات خود ادامه دهد .

بدبخت ملتي که تاريخ کشورش را نداند وشوربخت تر از آن ملتي که نخواهد تاريخ کشورش را بداند. در جهان تنها يک درایت وجود دارد و آن آگاهي است و تنها يک گناه وجود دارد که آن جهل و نادانی است. حماقت مرزی ندارد


پاینده ایران
چهاردهم بهمن ماه سال هفت هزار و سی وسه میترایی

۱ نظر: