تکذیبیه ایمیل جعلی و مشکوک ادعایی آقای نوری علا و پاسخ به این تهمت !
با درود به هم میهنان گرامی

ار سوی دفتر شاهزاده مطلع شدیم که ایمیلی جعلی به نام من ساخته شده و پیامی تهدید آمیز به آقای نوری علا ارسال نموده است و موجب سو تفاهم برای او فراهم نموده و ایشان نیز متاسفانه بدون بررسی صحت و اصالت ایمیل ، آن را به دفتر شاهزاده ارسال نموده اند !
انتصاب این نامه را به خود رد نموده و انتظار دارم یک فرد مدعی فعالیت سیاسی و نویسنده و ... و با تجربه ! قبل از عکس العمل و انتشار این نامه مجعول ، از صحت و درستی آن آگاه می شدند .
اهورای ایران زمین ما را از دروغ و فریب رهایی بخشد !

همایون نادری فر
۲/۸/۲۰۱۳

****************************

ایمیل من به آقای نوری علا در پاسخ به این تهمت و شکایت ایشان به دفتر شاهزاده رضا پهلوی!

با درود
جناب نوری علا !
امروز از طریق دفتر شاهزاده مطلع شدم ایمیلی منتسب به من از آدرس ایمیل مشابه و جعلی ازیاهو  به شما ارسال شده و شما نیز بدون بررسی صحت و اصالت آن ، عکس العمل نشان داده اید !
، جدای از اختلافات عمیق فکری و نظری با شما ، انتظار داشتم ، تا کنون با ادبیات و روش کارکرد من آگاه می بودید و حتی به خود اجازه نمی دادید که تصور کنید این ایمیل از سوی من بوده باشد !
با توجه به تجربه شما ! ، این عکس العمل از سوی شما ، بسیار کودکانه و شک برانگیز بود !
امیدوارم شجاعت اقرار به اشتباه را که کمتر از شما دیده ایم ! حداقل در این مورد کوچک و بی اهمیت به نظر بنده ، شاهد باشیم .
آرزومندم این عمل ، هدف دار و در راستای رویکردهای قبلی برخی از مغرضان و منتقدین شورای ملی نباشد و تنها عملی باشد در ادامه تحرکات هدف دار رژیم برای ایجاد جو بی اعتمادی و جلوگیری از یکپارچگی نیروهای برانداز، که البته امیدوارم و سعی میکنم با توجه به عملکرد های شما و یارانتان ، شما را به نوعی در میان این نیروهای برانداز قرار دهم!

اهورای ایران زمین ما را از دروغ ، فریب و جهل مداوم ! نجات بخشد .

همایون نادری فر
۳/۸/۲۰۱۳

۱ نظر: