همـه خــواب نیستند عالیجــنابان!   
 طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ، ۱۴ میلیون تن از ۵۰ میلیون واجد شرایط، در این نمایش انت خواب ات شرکت نکردند و اگر آرای آقای روحانی را که ۱۸ میلیون رای می باشد در نظر بگیریم ، که همه آنها پیرو شعارهای این فرد ،آرای ناراضیان از شرایط موجود سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در کشور می باشد،؛ در حقیقت ۳۲ میلیون تن از مجموع ۵۰ میلیون واجد شرایط و یا به عبارتی ، بیش از ۶۵ درصد جمعیت (اگرآرای باطله نیز منظور گردد ! ) دارای حق رای در این کشور ، از شرایط موجودی که نظام مدیریتی رژیم ، باعث و بانی آن بوده است ، با میزان متفاوت ناراضی میباشند که عده ای با تحریم و عده ای دیگر با رای به نامزدی با شعارهایی که نارضایتی از اوضاع کنونی در آن مشهود بود ،به این مهم صحه گذاشتند !
    حال با این شرایط و اوصاف، رهبران این نظام ، چطور و با چه رویکردی، این مسئله را به عنوان پیروزی این نظام و خود، آن هم پس از گذشت 34 سال از عمر این حکومت ، قلمداد می کنند؟!

    همه خواب نیستند عالیجنابان!
    هستند فرزندان بیدار این مرز و بوم!

    فریب و خدعه ات را روزی در نطفه خفه خواهیم کرد...
    این روزها قهقهه های مستانه تان ، بد جوری آزارمان می دهد...
    باش تا روزی که در نبردی رودر رو پشتتان را به خاک زنیم...
    و آن روز دیر نیست...

    به کوری چشم لالایی گویان این مرز و بوم ، هستند فرزندان بیدار مام وطن ...

    همایون نادری فر
    ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر