نشسـت تشکــیل شـورای ملّــی ایـران
 روز نخست نشست مجمع تشکیل شورای ملّی ایران
7 اردیبهشت ماه 1392

 در وقت اول که برایم داده شد ، به شرح چرایی لزوم دو بند 4 و 5 منشور پیشنهادی پرداختم و بر لزوم این دو بند برای تامین منافع ملّی و کاهش هزینه جانی و مالی برای مردم بهنگام مقاومت رژیم در برابر سقوط و نیز تسریع در به نتیجه رسیدن مبارزات تاکید نمودم .

بندهای مورد بحث به شرح ذیل در منشور پیشنهادی ذکر شده بود :
۴- مخالفت با هرگونه حمله نظامی خارجی علیه ایران.
۵- آشتی ملی به معنای طرد خشونت و انتقام جویی و تاکید بر اجرای عدالت از مجرای قانونی با رعایت موازین حقوق بشر.

در وقت دوم ، به بند پر بحث 11 پرداختم و بر لزوم ذکر آن بعنوان یکی از نمادهای دمکراسی نظام مدیریتی ، تاکید کردم ..
بند ۱۱- پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود...

 نیز تاکید نمودم ایران دارای ملت واحدی بنام ملت ایران است و نیز گوشزد نمودم که صحبت از حکومت غیر متمرکز ،لزوما به معنای حکومت فدرال و فدرالیسم نیست .
در ضمن همانطور که قبلا درکمیته موقت و به هنگام نگارش و ویرایش این بند پیشنهاد کرده بودم ، بار دیگر پیشنهاد دادم ،برای جلوگیری از ابهامات بعدی و اختلافات در تعریف منطقه ! واژه "استانها " به جای واژه  "مناطق" در بند 11 منشور ،جایگزین گردد .


روز دوم نشست و معرفی نامزدها برای عضویت در شورای عالی ،دفتر سیاسی و سخنگو
8 اردیبهشت ماه 1392


اسامی منتخبین و اعضای شورای ملی ایران و دفتر سیاسی را در این لینک  ببینید

ﺳﺨﻨﮕﻮیﺷﻮرای ﻣﻠﯽ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮیﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع٣٨٩ رأیﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرایﻣﻠﯽ اﯾﺮانﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺷﺪﻧﺪ.

اﻋﻀﺎیﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ:
ﻧﻔﺮاول) ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎدری ﻓﺮﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٢٢٠ رأی
ﻧﻔﺮ دوم) ﻧﺎﻣﺪارﺑﻘﺎﯾﯽﯾﺰدی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٢١۶ رأی
ﻧﻔﺮﺳﻮم) اردوان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٢٠١ رأی
ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم) ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٩٨ رأی
ﻧﻔﺮﭘﻨﺠﻢ) ﻣﺎزﯾﺎرﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٧٨ رأی
ﻧﻔﺮﺷﺸﻢ) ﺳﯿﺎوشآذری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۶٠ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﻔﺘﻢ) ﯾﺎﺷﺎرﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۵٩ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﺸﺘﻢ) ﺳﻮزی ﯾﺎﺷﺎرﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۵٩ رأی
ﻧﻔﺮﻧﻬﻢ) ﻣﻨﺼﻮرﮐﺸﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۵۵ رأی
ﻧﻔﺮ دﻫﻢ) ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۴٨ رأی
ﻧﻔﺮﯾﺎزدﻫﻢ) ﻋﻠﯽ ﻓﺮازﻧﺪهﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۴۶ رأی
ﻧﻔﺮ دوازدﻫﻢ) رؤﯾﺎ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۴٠ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯿﺰدﻫﻢ) راﻓﯽ ﺧﺎﭼﺎﻃﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۴٠ رأی
ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎردﻫﻢ) ﺳﯿﻨﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٣٠ رأی
ﻧﻔﺮﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ) ﺣﯿﺪرﺑﯿﺪﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢٩ رأی
ﻧﻔﺮﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ) اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢۴ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﻔﺪﻫﻢ) ﺣﺎﻣﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ (واﺣﺪی) ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢۴ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﺠﺪﻫﻢ) ﺷﺮی ﻟﯿﻦﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢٣ رأی
ﻧﻔﺮﻧﻮزدﻫﻢ) ﺧﺴﺮو ﺻﻤﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢٢ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺘﻢ) ﻣﺮﯾﻢ (واﻧﺸﺎ) رودﺑﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢١ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ) ﻓﺮخ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢١ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ و دوم) ﺳﯿﻤﯿﻦﺳﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١١۶ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم) ﺳﺎم ﺟﻼﯾﯽﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١١۶ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم) ﺳﻌﯿﺪﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١١٣ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ) اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻣﻬﺪی اﯾﺮاﯾﯽﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١١٠ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ) ﺳﻮﮔﻞ آﯾﺮم ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠۵ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ) اردﺷﯿﺮ دوﻟﺖ (اﻣﯿﺮ درﺧﺘﯽ) ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠٣ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ) راﻣﯿﻦﻧﯿﮑﻮﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠٢ رأی
ﻧﻔﺮﺑﯿﺴﺖ وﻧﻬﻢ) ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﮐﻼﯾﻪﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٩٢ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯽ اُم) ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭘﺎﻣﻨﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٨ رأی
3ﻧﻔﺮﺳﯽ وﯾﮑﻢ) رﺿﺎﺷﯿﻠﺴﺮﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٨ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯽ و دوم) ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٧ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯽ وﺳﻮم) دﺧﯽ ﻋﺒﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٣ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم) اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎسﻓﺨﺮآورﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٢ رأی
ﻧﻔﺮﺳﯽ وﭘﻨﺠﻢ) ﻫﺎدی ﻃﻼﮐﻮب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٨٢ رأی
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﻧﻔﺮاول) رﺿﺎ ﭘﯿﺮزادهﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٢١۵ رأی
ﻧﻔﺮ دوم) ﺷﺎﻫﯿﻦﻧﮋاد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٩۵ رأی
ﻧﻔﺮﺳﻮم) ﻧﺎزﯾﻼﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١۵٩ رأی
ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم) ﻧﯿﻤﺎﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٢۴ رأی
ﻧﻔﺮﭘﻨﺠﻢ) ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١١٧ رأی
ﻧﻔﺮﺷﺸﻢ) ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮاﻣﯿﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠٣ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﻔﺘﻢ) ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠٢ رأی
ﻧﻔﺮ ﻫﺸﺘﻢ) زرﯾﻦﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٠١ رأی
ﻧﻔﺮﻧﻬﻢ) ﺣﺴﻦرﻫﻨﻮردی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ٩٩ رأی


۲ نظر:

  1. با درود گرامی سوالی داشتم که فیلم کامل نشست پاریس در 28 اپریل را از کجا و چگونه میتوانم تهیه نمایم با سپاس از شما اگر بتوانید فیلم کامل را برایم ارسال کرده یا ادرس اینترنتی ان را بدهید سپاسگزار میشوم ادرس ایمیل fereshtepanahmahvari@yahoo.com

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. با درود ، با دبیرخانه شورا تماس بگیرید . متاسفانه من این ویدئو را ندارم .

      حذف