آغاز نافـــــــرمانی های مدنـــــی سازمـــــان یافـــــــتهروی سخنـــــم با کسانـــی اســــت که بارها گِــــله می کردنــــد که چــــرا شاهــــزاده حرکـــــت عمــــلی انــــجام نمی دهـــند، چــــرا دعــــوت به آکســــیون و تجــــــمع نمی کنند و...
امــــروز شاهــــزاده با درایـــت کامل، شـــــما را دعــــوت به حرکتــــی کرده اند تا با کمـــــترین هزیــــنه و خــــطر ،در گــــام اول انســـــجام و همبســــتگی خود را به رژیـــم و جهانــــیان نشان دهــــید و در گام دوم ،آغــــازی باشــــــد بر حرکتــــهای عمــــلی و نافرمانــــــیهای مدنــــــی سازمــــان یافــــــته ،کـــــه در صـــورت استقـــــبال و همـــــکاری مــــردم ایـــــران ،مطمئنا در روزهــــای آیـــــنده شاهـــــد تکــــــــرار آن خواهــــــیم بود و با تشکــــــیل شــــــورای ملــــی نـــیز ،رونــــدی سیستــــماتیک و با برنامــــه به خــــود خواهـــــد گرفــــت و تا شکــــست دیکـــتاتوری جمـــــهوری اسلامــــی ،پیـــــش خواهــــــد رفــــــت .

پس بیایــــید به دور از اختلافات عقــــیدتی و گـــــروهی و جناحــــــی ،و تنــــــها برای آزادی و نجــــــات ایران عزیزمان ،به جهانــــــیان نشان دهـــــیم که مـــــردم ایران نـــــیز می توانند با همبســــــتگی و حرکـــــتی یکــــپارچه و در کنار هم ،دیکـــــــتاتور را مجــــــبور به قـــــــبول شکــــــست کــــــنـند .

وعـــــده ما 25 و 26 آذر 1391 ،با شـــــمع روشـــــن در همه شهــــرهای ایران

بی تفـــــــاوت نباش همـــــوطن

هــــــــمراه شو عزیـــــز ...که این درد مشـــــترک ،هرگـــــز جدا جدا درمان
 نمی شـــــــود...

همـــــایون نادری فر
10 دسامــبر 2012


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر