از دیکــــــتاتوری به دموکــــــراسی

دوستان و هموطنان عزیز با توجه به اینکه نیاز امروز مردم کشورمان برای مبارزه با حکومت فاسد جمهوری اسلامی ،آگاهی و دانش  کافی برای آمادگی و عمل در حرکتهای اعتراضی بصورت نافرمانی مدنی می باشد و این استراتژی درتهیه منشورپیشنهادی برای تشکیل شورای ملی نیز به واقع مد نظر بوده و اساس مبارزات بدور از خشونت روزهای آینده را در ایران تشکیل می دهد ،لذا از تک تک شما عزیزان انتظار می رود ضمن مطالعه این کتاب ارزشمند ، در معرفی آن به دیگرهموطنان کوتاهی نکنید و حتی در صورت امکان در چاپ و تکثیر و پخش آن کوشا باشید .

بدانید که این روزها ،می توانیم هرکدام از ما ،نقش مهمی را در راه مبارزه برای رسیدن به دموکراسی در ایران عزیزمان داشته باشیم.

پیروز باشید
پاینده ایران و ملت ایران

همایون نادری فر
عضو کمیته هماهنگی شورای ملی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر