شمعـــــــی به دســـــت بگــــــیر و بـــه خیـــــابان بـــــیا"  در هــــــــر گوشــــــه ای از ایــــــــران....
 حتــــــــی تنـــــــــها.......
 به خویشـــــــــتن ثابــــــت کن که هنــــــــــوز هستــــــــی
و خـــواهــــــــی مانــــــــد تا پـــــــیروز شـــــــــوی. .....
به خـــــود و دشمنانــــت ثابـــــت کن که شکــــــست ناپـــــذیری.

خطـــــــر کن که آنـــــــــکه خطر نکـــــــــرد، هیچـــــــگاه طعــــــــم پـــــــیروزی را نچشـــــــــید. .....

نـــــــــترس.

از مرگ تدریجـــــــــی بتــــــرس. از ُمـــــردن روزانـــه ی آرزوهایـــــــــت. ......

اما اگـــــر می ترســـــــی، شمــــــع به دســـــت به کنار دیـــــوار مســـــــجدی برو!
 در خیابـــــانی شلـــــوغ تا همــــــه ببینند که آمــــــــدی......
 و اگـــــــر کفـــتار صفتان پرسیدند، بـــگو عزیــــزی دارم که گرفتــــــار است! و برای رفـــــــع گرفتـــــاریش نـــــــذر کرده ام ،شمــــــعی در کــــــنار مســــــجد بســــــــوزانم!
اعتقــــــادات کفــــــتار صفــــتان را ســـــپر بلای خویـــــــش گـــــــردان......
 نه دروغ گفتــــــــه ای،چـــــــرا که تمــــام زندانــــیان سیاســــی عزیــــزان ما هستــــند و گرفتــــارند و نه در خانــــه نشســــته ای و بی تفــــــاوت مانــــــده ای و درحقیــــــقت به خـــــــود و به آن عزیـــــزان دلگــــــرمی بخشـــــــیده ای.

بـــــیا تا با یگـــــــــانه کردن شعــــــــله لـــــرزان شمـــــــع هایمـــــان،
 شعــــــله ای بزرگ پدیــــــد آوریــــــم 
 تا دلهــــــــایمان گـــــــــرم شونــــــــد. 

بــــــیا هــــــــم میــــــــهن.....بیا......"

۱ نظر:

 1. درزندان اروميه جند ماهي بازندانيان بندسياسي همسفره بودم، بندهاي ديكرهم واسم غريبه نيستند، همه انسانهايي كه بااجحاف در حقوق قانونيشان ،آنجا محبوسند
  من ازحقوق بشرحرف نميزنم بلكه از نوشته هايي بنام قانون مجازات اسلامي،قانون تجارت،قوانين مدنى وهمه قوانيني كه مثلابر اساس آنها محاكمات صورت ميكيرد،
  امايك امر بديهي كه همه ملت ايران مبتلا واسير آنند:عكس قانون برائت
  عكس قانون نوشته شده
  عكس قانون اسلام
  قانون:هر متهمي در مقام برائت است ،مكر آنكه مجرميت او ثابت شود
  يعني بازبرس و مامور و قاضي بصورت علمي ومستند بدلايل غيرقابل انكارجرم راثابت كنند!
  امادر ايران آنجه روال عاديست:متهم بدوا مجرم است مكرآنكه عكس آنرا ثابت كند!
  زيرشكنجه هاي جسمي و روحي
  دربازداشتهاي نامحدود ازلحاظ زمان و تحت فشاركه فقط يك كزينه براي مجرم متهم نام وجود دارد: اعتراف كن، اعتراف كن و خلاص شو برو زندان
  اينجا راههاي ثبوت جرم نوشته شده را نهايتا كلمه اي تبديل به كشك كرده است : علم قاضى
  اينجا ميكويند مسند قاضي مسند علي(ع) است وهر كه بر آن مسند مينشيند فكر ميكند علي است
  اينجا همه زندانيان زنداني سياسي هستند
  همه زنداني سياستبازان مدعي انسانيت و مذهب
  آنانكه از فقر در زندانند،عامل فقر مردم كيست
  زندانيان ديه تاوان كدام شرايط را ميدهند
  ‏...
  آن زندانيان سياسي كه شما ميناميد اكنون بيشتر كساني هستند كه روزي خود زندانبان و مامور و قاضي و صاحب مقام در اين كشور بوده اند
  لابد اكنون فرزندان رفسنجاني ...
  مردم ،مردم ما زنداني سياستبازاني هستند كه بنام آنان حرف ميزنند.

  پاسخحذف