شـــادباش جشــــن کریسمــــس


جشــــن کریسمس جــــدای از منشا و چرایــــی برگــــزاری آن ، امـــــروزه یکـــــی از جشــــنهایـی است که فارغ از هـــــر دیـــن و مذهــــب و هــــر نــــژاد و ملیتـــی ،بر پا می شـــــود و بــــه یقــــین می تــــوان گفــــت ، روزی اســـت که بیشـــتر جمعـــیت جهــــان در آن به جشــــن و پایکـــــوبی و شادی در کنــــار خانـــــواده و دوستـــان می پردازنـــــد  . 

این جشـــن انسانــــی را به همــــه دوستانــــم و هموطنانــــم در سراسر گیتــــی و بخصــــوص در ایــــران عزیزمــــان ،شــــاد باش می گویــــم .

امیــــد که هــــر روز زندگیـــــتان جشنــــی باشــــد بخاطــــر انســــان بودن و انســان زیستن

همایون نادری فر
24/12/2012هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر