اخراجیهای سه را ببینید....دیشب فیلم اخراجیهای سه رو نگاه کردم!...بعد مدتها که می شنیدم این فیلم توهین به شعور بیننده هست و باید دیدنش را تحریم کرد و از این قبیل سخنها ، تصمیم گرفتم از روی کنجکاوی ،این فیلم رو ببینم....

باورتون میشه که این فیلم واقعیت اوضاع سیاسی جامعه ایران رو خیلی تیزبینانه داره نشون می ده !.....

بازیهای پشت پرده جناحهای داخل نظام ( اصولگراها و اصلاح طلبان) که به عینه در این فیلم بصورت کاندیداهای آبی و قرمز دیده می شد( دکتر حاج صالح گرینف ،نماد اصواگراها و مهندس دباغ ،نماد اصلاح طلبها) ...و چگونگی  بازیچه قرار دادن مردم ایران که آسیب دیده از سالها جنگ و مدیریت غلط حاکمان بودند ،بسیار خوب به نمایش گذاشته شده است ( حاج رسول جانباز شیمیایی بعنوان نماد مردم رنج کشیده و آسیب دیده و  دختر خوانده اش ایران ، بعنوان نمادی از نسل جوان امروز و سردر گم در میان بازی سیاسی جناحهای حاکم )

گذشته از خواسته های قلبی و جناحی کارگردان و تهیه کننده این فیلم با پیشینه عضویت در گروههای تند رو و شبهه نظامی ، و نیز اپیزودهایی از فیلم که شاید در آن رگه هایی از توهین به اقوام نیز دیده می شد ؛ من شخصا این فیلم را یک کمدی تراژدی و توصیف کننده واقعیات جامعه امروز ایران می دانم و دیدن آن را به همه هموطنان ،توصیه می کنم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر