بهـــارانـت آرزوســــــت ... زن ایـــــرانـــی !

روزگــــارت خـــوش نیســـت
...
همچـــو روزگــار مـــردان ایـــن ســرزمیـــن ...
می دانـــــم ...

بهـــارانـت آرزوســــــت ... زن ایـــــرانـــی !

همایون نادری فر
 8 مارس 2014
یک جای خیلی دور از وطن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر