سخنی با گوهر بانوان ایران ،مادر ستار بهشتی

مادرم
...
تصویرت را حذف می کنند این سواران بر مرکب ظلم و جور
با تصویرت در دلهای آزادیخواهان چه خواهند کرد ؟!

دیر نیست روزی که آتش آه تو
دودمانشان را بسوزاند ...

یکی از هزاران فرزندانت
همایون نادری فر
22  اسفند ماه 1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر