هم وطــن ،چـه چیــز تــو را بیـــدار می کنـــد ؟!این ویدئو را ببینید ...


(( درود به شرف و شجاعت این دختر جوان ))
حکایت این روزهای سرزمین من ...

حکایت گله از ندانستن ها یا خود را به ندانستن زدنها ...
حکایت گله ها ازخواب یک جامعه...
و دیدن تکرار فریب خوردن ها ،پشت تکرار ...

هم میهن ، بی تفاوت نباش
گاهی خیلی زود دیر می شود !

همایون نادری فر
 4 آذرماه 1393
یک جای خیلی دور از زادگاهم!

۱ نظر: