تو بگو هرچی که می خوای من که سنگرم سکوته ...یه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره

او ن ورش همیشه بن بست این ورش هیچی ندارهیه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدیم

این طرف ریشه نداریم اون طرف ریشه بریدیماگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد

یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشدبس که زندگی نکردیم وحشت از مردن نداریم

ساعتو جلو کشیدن وقت غم خوردن نداریمبرای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم

ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیمهیشکی یادمون نداده خنده ی همو ببینیم

این فقط درد وطن نیست ما تو غربتم همینیماینور و اونور دیوار دردمون هنوز همونه

آی شقایق ما جماعت دردمون از خودمونهتو همه خاطره هامون حق دشمن مرده باده

حتی راه دشمنی رو هیشکی یادمون ندادهیه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره

اون ورش همیشه بن بست این ورش هیچی ندارهاز عذاب این قبیله همه مون از هم بریدیم

حس هم خونی نداریم چون قبیله مونو دیدیم

ما که تو زمزمه هامون هی به داد هم رسیدیم

یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم


تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه

تو بگو هرچی که می خوای من که سنگرم سکوته


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر