آری بِکَنید تابلوی نوفل لوشاتو را ...


آری بکَنید این نام و تابلو را
نام آن دهکده پست را !
نام شهر و کعبه شورش 57 را !

همان جایی که بدبختی ملّت ایران ریشه گرفت ...
همان جایی که زیر درخت سیب اش ، فتوای نابودی ایران صادر شد ...

آری نوفل لوشاتو

پناهگاه خمینی و یارانش زیر پرچم کشور به ظاهر دمکرات فرانسه ...
همان کشوری که آن روز به بهانه دمکراسی ،خمینی دجال را در خود جای داد و امروز با چشم بستن به نقض فاحش حقوق بشر در ایران ، به همراه دیگر رفیقان گرمابه گوادلوپ ،با میراث داران خمینی به تانگوی سیاسی می پردازد
 .
آن روز مرد بزرگ ایران گفت که او برود و فرشته دیو صفت نوفل لوشاتو بیاید ؛ در نهایت دنیا اسیر نفسهای متعفن این دیو پلید خواهد شد و شد آنچه او می گفت
 .
بکَنید و لگد مالش کنید نام مزرعه ای که علفهای هرز ایران زمین را پرورش داد و چون سرطانی بر جان و سرنوشت گلستان ایران انداخت
 .
بکَنید نام نوفل لوشاتو را که امامتان از آنجا شما عروسکان بی مغز را به بازی گرفت و چون عروسکهای خیمه شب بازی ، سیرک بزرگ انقلاب اسلامی را به راه انداخت و هنوز این نخهای عروسکها در دست مشتی احمق و بی وطن است که حتی نام کعبه انقلابشان را هم از جای می کنند و لگد مال می کنند !همایون نادری فر
 20 ژانویه 2015
یک جای دور از میهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر