امروز فکرم مشغول این قضیه بود که اصلاح طلبهای اخراجی از حکومت چرا هنوز اصرار به اصلاح نظام دارند و از آن بدتر چرا جنبش سبز را در انحصار خود می دانند؟!
نگاهی اجمالی به روند شکل گیری جنبش سبزبه خوبی نشان می دهد که طیف سازنده این جنبش تمامی طیفهای منتقد تا مخالف رژیم حاکم بر ایران را دربر می گیرد ، از اصلاح طلبان حکومتی منتقد تا گروهها و احزاب مخالف و حتی معاند با حکومت .
دوست دارم نظر شمارا در این مورد بدانم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر