تـزار جدید روس و آینده ایـران !اتاق فكر غرب در برابر قدرت گرفتن تزار جديد روسها چه خواهد كرد ؟
!

آيا جنگ نيابتى جمهورى اسلامى با عربستان ، با زيركى بازهاى پير در سايه ، به جنگ تاريخى و عقب افتاده سلطان شيعه و سلطان سنى تبديل خواهد شد ؟

تزار نو پاى روس گفته بود كه اگر پا به ميدان بگذارد ، نقشه خاورميانه را تغيير خواهد داد !
و چه بهانه اى بهتر از كمك به شركاى سياسى و قديمى خود ؛ رفيق آيت اله و رفيق اسد !
آيا غرب توانايى استفاده از اين فرصت استثنايى را خواهد داشت تا با كمترين هزينه ممكن براى ماليات دهندگان خود ، متحد بزرگ وهابى عربى خود را به جنگ با رژيم ملايان رافضى ترغيب كند ؟
!
روسها با زيركى و با ورود به بازى اوكراين در نزديكى دروازه اروپا ، توانستند تا امروز به باج خواهى و حل معادلات به نفع خود اقدام كنند ؛ ولى با ورود غير منتظره متحد سنتى غرب و كليد دار خانه خداى مسلمانان به اين بازى پيچيده ، شايد خوابهاى تزار قد كوتاه روس به كابوسى تلخ بدل شود !

آنچه مسلم است اين كه جهان و بخصوص منطقه بلاخيز خاورميانه در زمانى كوتاه از ديدگاه تحولات ژئوپلتيكى ، شاهد تغييرات شگرفى خواهد شد و بايد منتظر بود و ديد كه سهم ايرانيان از اين ماوقع چه خواهد بود ؟

شخصا معتقدم ايرانيان تنها دو راه پيش رو دارند :
١ - سرنگونى رژيم ماجراجوى ديكتاتور اسلامى به دست خود مردم و مديريت تحولات آينده در منطقه با درايت و بر اساس منافع دو جانبه از سوى حكومتى دمكراتيك و با پشتوانه مردمى و تضمين امنيت و يكپارچگى ايران

٢ - در انتظار تحولات و اجراى نقشه هاى كشيده شده توسط غرب و شرق بمانند و منتظر نتيجه زور آزمايى اين دو و مشاركت رژيم ماجراجوى فعلى حاكم بر ايران در اين بازى خطرناك باشند تا در نهايت شاهد برآورده شدن آرزوى سالهاى دور و نزديك بدخواهان ايران يعنى تجزيه ايران و تبديل آن به چند كشور ضعيف و تقسيم شده ميان بلوكهاى قدرت جهان باشند !
هم ميهن ، گاهى وقتها خيلى زود دير مى شود ...

همايون نادرى فر
١ اكتبر ٢٠١٦

يك جاى دور از ميهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر